دکتر مقداد عبداله پور علی تپه

سمت: مدیریت تحقیقات و فناوری
رشته تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی دارویی
ایمیل : abdollahpour1983@yahoo.com
تلفن : 52255512-16-071 (داخلی 166)
شرح وظایف
  • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
  • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
  •  تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی در اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
  •  اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
  •  همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
  •  همکاری در اجرای کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی
  •  نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی
  •  برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
  •  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
  •  بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چهارچوب برنامه رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیئت رئیسه