دکتر سمانه حاجی حسینی

سمت: کارشناس مسئول پژوهشی
رشته تحصیلی: دکترای ژنتیک مولکولی
ایمیل : shajihoseini@larums.ac.ir---shajihoseini@yahoo.com
تلفن : 52255512-16-071 (داخلی 187)