نهایی_of_پوستر فارما ۹۹٫cdr ادیت.cdr001.cdr00001
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 1399/9/28-26

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ برگزاری: ۲۶ لغایت ۲۸ آذرماه ۱۳۹۹

وب سایت کنگره: www.eapec2020.ir