آئین نامه ها

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آیین نامه ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

file name : ip-policy.pdf
file size : 14 MB
دانلود

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

file name : -مراقبت-از-حیوانات-آزمایشگاهی.pdf
file size : 4 MB
دانلود

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

file name : -اخلاق-در-پژوهش-بر-سلولهای-بنیادی.pdf
file size : 3 MB
دانلود

اولویتهای پژوهشی سال ۱۳۹۹

file name : -نهايي-اولويت-ها-د-ع-پ-لارستان.pdf
file size : 898 KB
دانلود

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

file name : 61.tif
file size : 2 MB
دانلود

اولویتهای پژوهشی

file name : -نهايي-اولويت-ها-د-ع-پ-لارستان.docx
file size : 65 KB
دانلود

مراحل پرداخت اعتبار طرح های تحقیقاتی

file name : -نامه14.pdf
file size : 452 KB
دانلود

آیین نامه بودجه طرح های پژوهشی

file name : -نامه13.pdf
file size : 228 KB
دانلود

آیین نامه مربوط به پرداخت های مالی

file name : -نامه12.pdf
file size : 230 KB
دانلود

طرح های پژوهشی در قالب HSR

file name : -نامه11.pdf
file size : 451 KB
دانلود

شیوه نامه ی انتخاب ،شرح وظایف ناظران

file name : -نامه-10.pdf
file size : 236 KB
دانلود

آیین نامه مربوط به داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی

file name : -نامه9-.pdf
file size : 244 KB
دانلود