فرآیندها

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرآیند بررسی درخواست برای استفاده از فرصت مطالعاتی

file name : -11.pdf
file size : 429 KB
دانلود

فرآیند تصویب همایشهای داخلی و بین المللی

file name : 10.pdf
file size : 297 KB
دانلود

فرآیند شرکت اعضای هیأت علمی در کنگره های خارج از کشور

file name : 9.pdf
file size : 232 KB
دانلود

فرایند پرداخت هزینه تشویقی مقالات

file name : 8.pdf
file size : 451 KB
دانلود

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ

file name : 7.pdf
file size : 36 KB
دانلود

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ

file name : 6.pdf
file size : 58 KB
دانلود

فرایند کارشناسی، تصویب و حمایت از تألیف و ترجمه کتاب

file name : 5.pdf
file size : 250 KB
دانلود

فرایند تصویب طرح های تحقیقاتی

file name : 4.pdf
file size : 324 KB
دانلود

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ /ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ

file name : 3.pdf
file size : 91 KB
دانلود

فرایند بررسی طرح های پژوهشی در کمیته اخلاق

file name : 2.pdf
file size : 259 KB
دانلود

فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر

file name : 1.pdf
file size : 233 KB
دانلود