فرم ها

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرم گزارش سفر از همایش های خارجی

file name : Abroad-Sc.-Conferences-Report.pdf
file size : 250 KB
دانلود

فرم تایید پرداخت اقساط طرح های پژوهشی

فرم تایید پرداخت قسط طرح تحقیقاتی

فرم تایید پرداخت قسط طرح تحقیقاتی

file name : -تایید-دریافت-قسط-طرح-پژوهشی.pdf
file size : 561 KB
دانلود

فرم تایید پرداخت همزمان ۲ قسط طرح پژوهشی

فرم تایید پرداخت همزمان ۲ قسط طرح پژوهشی

فرم تایید پرداخت همزمان ۲ قسط طرح پژوهشی

file name : -تایید-دریافت-همزمان-دو-قسط-طرح-پژوهشی.pdf
file size : 561 KB
دانلود

فرم تایید گزارش پیشرفت/ نهایی توسط ناظر

فرم تایید گزارش پیشرفت. و نهایی توسط ناظر

فرم تایید گزارش پیشرفت. و نهایی توسط ناظر

file name : -تایید-گزارش-پیشرفت.-و-نهایی-توسط-ناظر.docx
file size : 22 KB
دانلود

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

file name : -خلاصه-گزارش-پیشرفت-طرح-تحقیقاتی.docx
file size : 55 KB
دانلود

فرم درخواست اقساط طرح های پژوهشی

فرم درخواست اقساط طرح پژوهشی

فرم درخواست اقساط طرح پژوهشی

file name : -درخواست-اقساط-طرح-پژوهشی.pdf
file size : 197 KB
دانلود

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی

file name : -گزارش-پیشرفت-طرح-پژوهشی.docx
file size : 54 KB
دانلود

فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی

فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی

فرم گزارش نهایی طرح های پژوهشی

file name : -گزارش-نهایی-طرح-های-پژوهشی.docx
file size : 55 KB
دانلود

فرم نظارت بر مقاله طرح های پژوهشی

فرم نظارت مقاله طرح پژوهشی

فرم نظارت مقاله طرح پژوهشی

file name : -نظارت-مقاله-طرح-پژوهشی.pdf
file size : 186 KB
دانلود

فرم قرارداد طرح های پژوهشی

file name : -طرح-های-پژوهشی-دانشکده-علوم-پزشکی-لارستان.pdf
file size : 314 KB
دانلود

فرم درخواست گرنت کتاب

فرم گرنت کتاب

فرم گرنت کتاب

file name : -گرنت-کتاب.pdf
file size : 240 KB
دانلود

فرم رضایت آکاهانه

file name : -رضایت-آگاهانه.docx
file size : 24 KB
دانلود