آدرس وب سرویس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان

ردیف دانشگاه/ دانشکده آدرس وب سرویس
۱ دانشکده علوم پزشکی لارستان https://research.larums.ac.ir
۲ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa