پذیرش مقالات با محوریت موضوعات مرتبط با بیماری کوید ۱۹ در مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به اطلاع  ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗـﺰوﯾ ﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺪ ۱۹ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.  ﻟﺬا از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را در اﯾـﻦ زمینه به آدرس http://journal.qums.ac.ir یا ایمیل مجله jqums.editorial@gmail.comً،   ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. لازم به ذکر است   روﻧـﺪ داوری ﻣﻘـﺎﻻت در ﮐﻮﺗـﺎه    ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.