فراخوان پذیرش طرح های تحقیقاتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

به اطلاع می رساند، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن فارس لیست اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری، اعلام می نماید. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺧﺎم ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ (ﭘﺮوﭘﻮزال) ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ می باشد. ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس فرم پیوست در قالب فایل word، حداکثر تا تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ به آدرس الکترونیکی research@mpo-fr.ir ارسال نمایند.  در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ می توانند با شماره تلفن۳۲۲۷۲۴۴۳ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس به آدرس www.mpo-fr.ir   ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.