فراخوان پذیرش طرح های تحقیقاتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

به اطلاع می رساند، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن فارس لیست اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﺎرﮔﺮوه آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری، اعلام می نماید. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺧﺎم ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ (ﭘﺮوﭘﻮزال) ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ می باشد. ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس فرم پیوست در قالب فایل word، حداکثر تا تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ به آدرس الکترونیکی research@mpo-fr.ir ارسال نمایند.  در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ می توانند با شماره تلفن۳۲۲۷۲۴۴۳ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس به آدرس www.mpo-fr.ir   ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم