فراخوان همایش بین المللی بهداشت محیط

به اطلاع می رساند، «چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط» از تاریخ ۱۲ الی ۱۴ اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

محورهای در نظر گرفته شده برای این همایش عبارتند از :

۱- ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎ ( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻛﻮوﻳﺪ ۱۹)

 ۲- ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ

۳- ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه

۴- کار آﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ

۵-  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ؛ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

۶- ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ

۷-  ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

۸- پایش زیستی آلاینده های محیط زیست

علاقمندان می توانند مقالات مرتبط خود را از تاریخ ۱ لغایت ۱۵ دی ماه سال جاری در سامانه همایش به آدرس: ehconference.ir سابمیت نمایند. اطلاعات بیشتر در رابطه با این همایش در وب سایت یادشده قابل مشاهده خواهد بود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.