انتشار مقالات در مجله Social Health and Behavior

ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم Social Health and در حوزه ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻪ DOAJ شده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺎده ﭘـﺬﯾﺮش، داوری و ﭼـﺎپ ﻣﻘـﺎﻻت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳـﺖ.  ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ داوری، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘـﺎﻻت  ارﺳﺎﻟﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. راﻫﻨﻤﺎی ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 

وب سایت مجله: http://www.shbonweb.com

لینک آرﺷﯿﻮ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ: http://www.shbonweb.com/backissues.asp

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم