اعلام نیاز جذب دستیار پژوهش سرباز برای مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

به اطلاع می رساند، مرکز  تحقیقات سلامت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی (ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ های ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ،آﻣﺎر، اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی، ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﻴﻚ) اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  . 

   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نشانی (http://rap.research.ac.ir) موجود می باشد. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  محترم برای کسب اطلاعات بیشتر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ غذای این دانشگاه با تلفن های  ۰۹۱۶۲۵۷۲۹۶۶ و ۰۳۵۳۸۲۰۹۱۴۴ تماس حاص نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.