ارسال نتایج پژوهش رصد تعیین کننده اجتماعی اعتیاد با توجه به سرمایه اجتماعی، فقر و نابرابری، اسکان غیر رسمی و ….. در استان اصفهان

 نتایج طرح تحقیقاتی با عنوان « رصد تعیین کننده اجتماعی اعتیاد با توجه به سرمایه اجتماعی، فقر و نابرابری، اسکان غیر رسمی و ….. در استان اصفهان» جهت بهره برداری، به اطلاع می رساند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم