ارسال نتایج طرح پژوهشی ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم استان بوشهر

به اطلاع می رساند، نتایج طرح تحقیقاتی تحت عنوان «  ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس  متوسطه دوم استان بوشهر» در فایل پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم