کنگره بین المللی ۱
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 27تا29 فروردین ماه 1399

برگزار کننده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ برگزاری: ۲۷تا۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹

محل برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

آدرس کنگره : http://geneticscongress.com