آئین نامه ها

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

file name : 61.tif
file size : 2 MB
دانلود

اولویتهای پژوهشی

file name : -نهايي-اولويت-ها-د-ع-پ-لارستان.docx
file size : 65 KB
دانلود

مراحل پرداخت اعتبار طرح های تحقیقاتی

file name : -نامه14.pdf
file size : 452 KB
دانلود

آیین نامه بودجه طرح های پژوهشی

file name : -نامه13.pdf
file size : 228 KB
دانلود

آیین نامه مربوط به پرداخت های مالی

file name : -نامه12.pdf
file size : 230 KB
دانلود

طرح های پژوهشی در قالب HSR

file name : -نامه11.pdf
file size : 451 KB
دانلود

شیوه نامه ی انتخاب ،شرح وظایف ناظران

file name : -نامه-10.pdf
file size : 236 KB
دانلود

آیین نامه مربوط به داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی

file name : -نامه9-.pdf
file size : 244 KB
دانلود

آئین‌ نامه اجرائی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی

file name : -نامه8.pdf
file size : 560 KB
دانلود

دستورالعمل شرکت در همایش های علمی داخل کشور

file name : -نامه7.pdf
file size : 427 KB
دانلود

دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

file name : -نامه6.pdf
file size : 450 KB
دانلود

دستور العمل تشویق چاپ مقالات در مجلات معتبر

file name : -تشویق-مقالات.pdf
file size : 652 KB
دانلود