ارتباط با ما

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، بلوار ولایت، میدان امام خمینی ساختمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

تلفن

071-52342877، داخلی119

پست الکترونیک

research@larums.ac.ir

دورنگار

52344724 -071

فرآیند۱۰